مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

انرژی گاید 125JFLO

انرژی گاید 125JFLO

ویژگی ها

انرژی گاید 125 در قطر داخلی 45 و قطر بیرونی 65

براکت زرد باشد. طول 1 متر

توضیحات

If you have a plasma, this guide energy is also used