مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

تسمه10*70

تسمه10*70

ویژگی ها

شاخه 6 متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
تسمه 10*7050شاخه 6 متری