مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

رنگ پودری قرمز استاتیکی چرمی گل درشت

رنگ پودری قرمز استاتیکی چرمی گل درشت

ویژگی ها

20کیلویی

توضیحات

پوشش فام